Algemene voorwaarden


Doel

De vereniging stelt zich tot doel: de behartiging van het in stand houden van Citroëns met een oldtimerstatuut.  Om dit doel te realiseren kan de vereniging de volgende activiteiten ontplooien: beurzen, rondritten, tentoonstellingen, manifestaties en handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.


Lidgeld 

Het jaarlijks lidgeld bedraagt momenteel 45 €.  Nieuwe leden betalen éénmalig 50 €.  Nieuwe leden die na 1 oktober toetreden, zijn automatisch lid tot het einde van het volgende jaar. 

De algemene vergadering bepaalt jaarlijks en op voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld.  Betaling geschiedt jaarlijks door overschrijving op de bankrekening van BOCC vzw - IBAN : IBAN – BE22 4151 1346 4147     BIC - KREDBEBB

Het lidmaatschap loopt van 01 januari tot 31 december. 

Het lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt beschouwd als ontslagnemend.  Nadien kunnen ze terug lid worden aan de voorwaarden van nieuwe leden.

Beëindiging van het lidmaatschap wordt automatisch gemeld aan de BEHVA.


Bijdrage activiteiten 

Voor iedere activiteit wordt een bijdrage gevraagd.  De deelnemers zullen de bijdrage storten op de rekening van de VZW met de vermelding van hun lidnummer, hun naam en de naam van de activiteit. 


Inrichten activiteit

Leden die een activiteit wensen in te richten kunnen deze melden aan de Raad van Bestuur.  De Raad van Bestuur heeft het recht om activiteiten goed te keuren, te doen aanpassen of te weigeren.


Publicatie van de activiteiten

Deze worden aan de leden gemeld via e-mail, via het clubblad of per brief.  Ze worden ook vermeld op de website.


Deelname activiteiten 

Afwezigheid op de activiteit geeft niet automatisch recht op terugstorting van de bijdrage.

Bij annulering beslist de Raad van Bestuur, in overleg met de inrichter, hoeveel er eventueel teruggestort kan worden, afhankelijk van de reeds gemaakte onkosten.


E-mail adressen

Om kosten te besparen wordt er zoveel mogelijk gecommuniceerd via e-mail.  De e-mailadressen zijn uitsluitend voor intern gebruik en worden niet aan derden medegedeeld.


Voertuig 

Elk deelnemend voertuig dient wettelijk in orde te zijn. De VZW of organisator van de activiteit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet wettelijk in orde zijn van het voertuig. Het is de expliciete verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of bestuurder om dit te controleren.


Verzekering 

Elk deelnemend voertuig dient over een geldig verzekeringsbewijs te beschikken.

De VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van een dergelijk bewijs.

Elk ongeval valt buiten de verantwoordelijkheid van de VZW en dient gedekt te worden via eigen verzekeringen. 

Als clublid hebt u de mogelijkheid om een goedkope verzekering en omniumverzekering af te sluiten via een groepspolis bij Marsh (via BEHVA).


Gedragscode 

De leden van de vereniging zijn verplicht:

a. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven

b. de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden 


Genieten en plezier maken staan hoog in het vaandel. Een vriendschappelijk sfeer in de club en tijdens de activiteiten zijn van groot belang.

Bij vaststelling van

a) rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen.

b) roekeloos rijden

c) ongeoorloofd gedrag zoals: agressiviteit, ruzie, grove taal, .... tegenover derden, andere clubleden of bestuursleden

is de organisator of een aanwezig lid van de Raad van Bestuur bevoegd om het lid uit te sluiten van verdere deelname aan de activiteit. Dit kan verder tot sancties leiden.  Kan de VZW of de organisator van de activiteit niet aansprakelijk gesteld worden.

Het is de expliciete verantwoordelijkheid van de chauffeur.

Voordelen lidmaatschap 

Een gezellig en familiaal clubleven en de mogelijkheid om een goedkope oldtimerverzekering af te sluiten via BEHVA.